Home

Shprehe vetën përmes ideve
Express yourself through ideas


Shërbim i shpejtë
Fast service

Shumica e dërgesave kryhen brenda ditës ose në afat 48 orësh.
Most shipments are made within the day or within 48 hours.

Personeli miqësor
Friendly staff

Stafi dhe personeli gjithmonë i gatshëm të ju ofroi shërbime dhe sqarime.
Staff always ready to offer you services and clarifications.

Riparimet dhe garancia
Repairs and warranty

Të gjitha prodhimet dhe shërbimet tona janë të mbuluara me garanci kthimi dhe riparime pas afatit të garancisë.
All our products and services are covered by return warranty and repairs after the warranty period.