Ajri dhe uji

Nga tribuna shkencore e mbajtur sot me 25 janar në Hotel Sirius.

From science tribune held today on January 25 in hotel Sirius.

Leave a comment